Skylab ứng dụng những thành tựu vĩ đại của cách mạng công nghiệp 4.0, kết nối và tối ưu hóa mọi nguồn lực sẵn có của hệ thống Y tế Việt Nam; không ngừng đổi mới, sáng tạo, kiến tạo động lực và các nguồn lực mới, góp phần hoàn thiện và nâng cao năng lực hệ thống, đặc biệt nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế; nâng cao năng lực cạnh tranh trong chuỗi sản xuất, cung ứng dược phẩm, cung ứng dịch vụ y tế trong môi trường hội nhập.

Trên cơ sở đó góp phần vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ cả về thể chất và tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của người Việt Nam, là “Lá chắn an toàn cho sức khỏe người Việt”; đồng thời, góp phần xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế; phát triển nền y học Việt Nam khoa học, dân tộc và đại chúng; góp phần để bảo đảm mọi người dân đều được quản lý và chăm sóc sức khoẻ tốt nhất.